Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsp-wola-kielpinska.pl

Treść strony

Ochrona danych osobowych

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej Placówki jest  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ, 05-140 Serock

Tel: 227827550

e-mail: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl
(dalej „My”, „Szkoła” lub „Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

Można napisać do nas w sprawie danych osobowych z wykorzystaniem powyższych danych kontaktowych.
Możliwy jest też kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych.

Dane kontaktowe IOD: Piotr Glen, email: szkola@zsp-wola-kielpinska.edu.pl (w temacie proszę wpisać: Inspektor ochrony danych).

 

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas działalnością opiekuńczą, wychowawczą
i kształcącą, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za zgodą.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności
o charakterze użyteczności publicznej, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
 • oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

Przetwarzanie danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Jeśli się Pani/Pan na to zgodzi, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
 • udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora;
 • umożliwienia łatwiejszego kontaktu.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach innych, niż realizacja zadań publicznych i obowiązków ustawowych, może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Pani/Pan wyraził. Oświadczenie o wycofaniu zgodny może Pani/Pani przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

 

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Tak, ponieważ wynika to z wyżej wymienionych przepisów prawa.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do zgłoszeń uczestnictwa
w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

 

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?

- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

- Prawo do sprostowania danych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania

- Obowiązek powiadomienia o zmianie swoich danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych,
 • podmiotom świadczącym usługi:
 • doręczania korespondencji
 • świadczenia usług archiwizacyjnych
 • obsługi hostingowej
 • obsługi IT

 

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres przewidziany
do archiwizacji.

 

Metryka

 • opublikował: Dariusz Szczepańczyk
  data publikacji: 2021-03-19 13:19
 • zmodyfikował: Dariusz Szczepańczyk
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-19 13:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2448
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-19 13:27:12